Sökning: "Emelie Vikström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emelie Vikström.

 1. 1. En låda teknik : möjligheter och begränsningar med ett färdigt läromedel för elevernas lärande i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikström; [2019]
  Nyckelord :didaktik; lärande; läromedel; skellefte-teknik; socialt samspel; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att belysa möjligheter och begränsningar för det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik när det används i undervisningen för elevernas lärande i teknik. De frågor som ställts inför genomförandet av undersökningen har fokuserat på vilka didaktiska faktorer som är betydelsefulla för lärare att beakta i undervisning med ett färdigt läromedel som Skellefte-teknik, för att lärande i teknik ska ske, samt vilka förutsättningar läromedlet i sig har för detta lärande. LÄS MER

 2. 2. BEMÖTA BARNENS BEHOV : En kvalitativ studie av personalens upplevelser av yrkesroll och arbetsuppgifter på hem för vård eller boende för ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emelie Vikström; Ann Magnusson; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied children; profession; institution care; recovery perspective; personal; yrkesroll; arbetsuppgifter; HVB; ensamkommande barn; behov; återhämtningsperspektiv;

  Sammanfattning : The present study explores how members of staff at HVB for unaccompanied minors experience their work tasks, their roles as care givers, and what they mean it takes to meet the needs of the children. The data consists of six semi-structured interviews conducted at three different HVB. LÄS MER

 3. 3. Tv-spelens funktioner på folkbiblioteken : En kvalitativ undersökning av ungdomars upplevelse av tv-spel på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Vikström; [2015]
  Nyckelord :ungdomar; tv-spel; folkbibliotek; kvalitativ; semistrukturerade intervjuer; sociala funktioner; the four spaces; videogames;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to fill a knowledge gap regarding how young adults (20-25 year old) views and experience video games in libraries and how they feel libraries work and uses videogames. This because the problem lays in the fact that very few studies has been made regarding young adults and their experience and views with videogames. LÄS MER

 4. 4. Etnicitet i samhällskunskapsläromedel : En läromedelsanalys av hur etnicitet framställs i samhällskunskapsläromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Bosäter Kindwall; Rebecca Vikström; [2013]
  Nyckelord :Etnicitet; läromedel; läromedelsanalys; essentialism; konstruktivism;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur etnicitet framställs och beskrivs isamhällskunskapsläromedel för gymnasiet. Vi har också haft för avsikt att undersöka ometnicitetsbegreppet problematiseras i relation till dess komplexitet. LÄS MER

 5. 5. Konsumtionstrender - En studie av jeansens framgångar

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Sjöstedt; Hamenita Vikström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt en artikel i Svenska Dagbladet tjänar svenskar mer pengar, samtidigt som konsumtionen ökat och sparandet minskat. En bransch som fått ett uppsving av försäljningen är jeansbranschen. Byxan har kommit att bryta prisgränserna och en ny lyxigare marknad har etablerats. LÄS MER