Sökning: "Emely Englund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emely Englund.

  1. 1. ”Tar du hand om mig när jag är bakfull?” En studie av könstypiska texter i tidskrifter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Emely Englund; [2010-02-09]
    Nyckelord :Manligt och kvinnligt; text och textanalys; svenska och gymnasieelever;

    Sammanfattning : I uppsatsen görs en textanalys av fyra tidskriftstexter från könstypiska tidsskrifter. Med utgångspunkt i resultatet av analysen görs dessutom en didaktisk koppling där jag utifrån aktuella kursplaner för gymnasiet diskuterar om och i så fall på vilket sätt könstypiska tidningstexter kan användas i undervisning. LÄS MER