Sökning: "Emergence Agitation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emergence Agitation.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. S.A.C i Värmland : En syndikalistisk fackförening i de djupa värmlandskogarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study intends to examine the syndicalistic union SAC who broke away from the reformist union LO in 1910. The district of Värmland is still a rather undiscovered area of research, even though it was one of the strongholds in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Minerva Löwgren; [2018]
  Nyckelord :ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

  Sammanfattning : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. LÄS MER

 4. 4. Effect of agitation on antimicrobial activity and release during in-vitro testing of antimicrobial wound care dressings

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Julia Åkerman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of antimicrobial substances to combat microorganisms has been in practice forcenturies. Louis Pasteur’s germ theory published in 1865 was the first scientific evidence ofthe link between microorganisms and infectious disease and brought the implementation ofantisepsis into hospital routines. LÄS MER