Sökning: "Emergency Units"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Emergency Units.

 1. 1. Accelerating geospatial database services with Graphical Processing Units

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Andreas Fransson; Johan Johansson; [2019-11-12]
  Nyckelord :Accelerated database; SPA RK database; Windows SQL Server; Geospatial Data; Emergency Systems;

  Sammanfattning : With the growing need of instant oralmost instant processing and retrieval when working on largedata-sets we ask ourselves the following question “What impactwould switching from a conventional CPU database to a GPUaccelerated database have on emergency systems using largegeospatial data-sets”. [Methodology] We chose to use DesignScience and more specifically the method called optimization. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på två akutvårdsavdelningar : En kvantitativ empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnea Broberg; Josefine Petersson; [2019]
  Nyckelord :Competence; Nurse; Patient safety; Person-centered care; Work environment; Arbetsmiljö; Kompetens; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: För en god arbetsmiljö krävs ett positivt ledningsklimat där samarbete mellan kollegor och chefer fungerar i en miljö där anställda har möjlighet att styra över arbetsbörda och arbetstakt till viss del. Akutsjukvård är ofta stressig med hög arbetsbörda. LÄS MER

 3. 3. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 4. 4. E-health as Support to Initial Responders in Rural Areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Linnéa Bunse; Johannes Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :e-health; application; prehospital; IVPA; ambulance; rural; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large country, with several regions counted as rural areas. Hospitals and emergency care units can be up to one hour away, making emergency healthcare less available in time sensitive situations to some groups of people. LÄS MER

 5. 5. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER