Sökning: "Emergency service hospital"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Emergency service hospital.

 1. 1. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 2. 2. Tillit till ambulanssjuksköterskan : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Haglund; Fanny Eskilsson; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; patient perspective; prehospital care; prehospital emergency nurse; trust; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; patientperspektiv; prehospital vård; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den prehospitala vården bedrivs utanför sjukhusets trygga väggar när en patient är i akut behov av sjukvård. Av patienten kan den prehospitala vården upplevas skrämmande och kan leda till en känsla av maktlöshet. LÄS MER

 3. 3. Intranasal smärtlindring med sufentanil i en prehospital kontext : en kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Björn Haglund; Johan Linde; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Intranasal; Sufentanil; Pain management; VAS; Prehospital; Intranasal; Sufentanil; Smärtbehandling; VAS;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har ambulanssjukvården haft en snabb utveckling inom flera områden. Möjligheten att administrera smärtlindring har utvecklats och dagens ambulanser är nu mer välutrustade med ett flertal smärtlindrande preparat att välja mellan. Detta ställer stora krav på den specialistsjuksköterska som vårdar patienten. LÄS MER

 4. 4. Ambulansteamets betydelse för att minska tiden från symptomdebut till behandling av stroke : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rodrigo Roa; [2018]
  Nyckelord :Stroke; Emergency medical service; Time; Prehospital thrombolysis; Mobile Stroke Unit; Stroke; Ambulanspersonal; Tid; Prehospital trombolys; Mobile Stroke Unit;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. I Sverige drabbas cirka 25 000 personer årligen. Patienter med stroke är den enskilda sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar omvårdnaden : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Graucob; Lizette Janesten; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Physical work environment; Psychosocial work environment; Prehospital care; nursing.; Ambulanssjuksköterska; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Prehospital sjukvård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal. I mötet med patienten ingår det i ambulanssjuksköterskans arbetsroll att värna om patientens integritet samt organisera omvårdnaden så att det främjar patientens välbefinnande och minskar lidande. LÄS MER