Sökning: "Emergency services"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Emergency services.

 1. 1. A Web Application for Wildfire Spread Prediction and Visualisation in Sweden Using Geospatial Data and Technology

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Micael Makenzius; Jonas Bylerius; [2022]
  Nyckelord :Prometheus; wildfire progression; real-time; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; web-application; Prometheus; skogsbrands simulering; realtid; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; webbapplikation;

  Sammanfattning : Skogsbränder är kraftfulla naturfenomen kapabla att åstakomma omfattande skada över stora ytor och medföra omfattande kostnader för sammhället både humanitärt, ekonomiskt och miljömässigt. Det finns därför ett starkt incitament att övervaka och förutspå skogsbränders utveckling och spridning. LÄS MER

 2. 2. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Ståhl; Ulrika Melo Vargas; [2022]
  Nyckelord :emergency medical services; mentor; patient safety; person-centered care; relation; akutsjukvård; handledare; patientsäkerhet; personcentrerad vård; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeutbildningen ingår kliniska placeringar som har för avsikt att integrera studenten från högskola till yrkesliv. Det ingår i sjuksköterskans roll att handleda. Handledare har en betydande roll i hur studenten kommer uppleva sin praktik. En god relation är grundläggande. LÄS MER

 4. 4. Stöd till barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrins slutenvård. En kvalitativ studie om kuratorer och sjuksköterskors resonemang utifrån lagstöd 5:7 HSL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Silverberg; [2022]
  Nyckelord :5:7 HSL; Swedish healthcare law; support children as relatives; patients in psychiatric inpatient care; mental illness; healthcare worker; nurse; healthcare counselor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to examine nurses and healthcare counselors reasoning about support for children as relatives of patients in adult psychiatric inpatient care. The healthcare law in Sweden, 5:7 HSL, describes children as entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with adult relatives that have mental health illness. LÄS MER

 5. 5. Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra : -en kvalitativ studie om ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Olson; Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :quality improvement QI ; health services; healthcare; change management; Prehospital Emergency Care; continuous improvement; total quality management TQM; kvalitetsförbättringar; hälso-och sjukvård; förändringsarbete i organisationer; prehospital sjukvård; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar; totalkvalitet; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är komplex och i konstant förändring, detta kräver att medarbetare och ledare ständigt arbetar med förbättringar, både för att kvalitetssäkra vården men också för att hushålla med begränsade resurser av såväl personal som ekonomi. För att lyckas med förbättringsarbete krävs medvetenhet och ett engagemang av hela organisationen, för att tillsammans skapa förutsättningar för ständiga förbättringar. LÄS MER