Sökning: "Emil Alexandroff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Alexandroff.

  1. 1. Influencer marketing ur företagens synvinkel:En kvalitativ studie om hur företag upplever och uppfattar influencer marketing

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Alexandroff; Carl-Henrik Lindberg; [2018-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER