Sökning: "Emil Darwich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Darwich.

  1. 1. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
    Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

    Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER