Sökning: "Emil Jacobsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emil Jacobsson.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Regional transportutveckling och lokal påverkan : En studie av ideal kopplade till järnvägen, stationsplacering samt regional tillhörighet i Hamar, Norge.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Ödegaard Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka regionaliseringsprocesser som innehåller infrastrukturutbyggnader, och se hur dessa påverkar mindre städer. Studien utgår från teorier om stadsbyggnadsideal, utarbetade av Krister Olsson och Tigran Haas (2013), teorier om regional utveckling (dromoregioner), platsidentitet, post-politik samt David Harveys indelning i absoluta, relativa och relationella rum. LÄS MER

 3. 3. Flexploitation or flexibilisation? - A cross-sectional study of youth well-being in a changing labour market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emil Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :Well-being; Subjective health; Non-standard employment; Flexibilisation; Cross-sectional study; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Emil Bengtsson Title: Flexploitation or flexibilisation? - A cross-sectional study of youth well-being in a changing labour market. Supervisor: Max Koch Assessors: Roberto Scaramuzzino & Katarina Jacobsson The aim of this study was to explore the development of well-being among youth in the Nordic countries in relation to changing labour market conditions. LÄS MER

 4. 4. Om naturen, världsalltet eller tingens natur? Om svenska översättningar av Lucretius De rerum natura

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Amanda Wigand; []
  Nyckelord :Lucretius; De rerum natura; Emil Fehr; Axel Jacobsson; Bertil Cavallin; Ingvar Björkeson; översättning; metrik; epikurism; lärodikt;

  Sammanfattning : Denna uppsats kartlägger de svenska översättningar som gjorts av Lucretius De rerum natura. Syftet är att undersöka vilka strategier de olika översättarna använt sig av, och hur dessa påverkat överföringen av texten från latin till svenska, både med avseende på lexikalt, syntaktiskt, formmässigt och poetiskt innehåll. LÄS MER