Sökning: "Emil Löfstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Löfstrand.

  1. 1. Bedömningar av redovisningsprinciper och källor till osäkerhet. En studie om börsbolagens upplysningar i enlighet med IAS 1 p. 122 och p. 125.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Löfstrand; Emil Sehic; [2012]
    Nyckelord :IFRS; IAS 1; upplysningar; bedömningar; risker; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera vilka poster som företagen upplyser om i enlighet med IAS 1 p. 125 - källor till osäkerhet i uppskattningar samt IAS 1 p. 122 – bedömningar av redovisningsprinciper och om företagen särskiljer dessa begrepp åt i sina årsredovisningar.. LÄS MER