Sökning: "Emil Sjösten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Sjösten.

  1. 1. En studie om skogsägares syn på hållbart skogsbruk i Sverige : En analys av skogsägares värderingar

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

    Författare :Emil Sjösten; Simon Eriksson; [2022]
    Nyckelord :Sustainable forestry; demography; individual forest owners; sustainability; policy; species protection; Sweden s environmental goals; protected areas; woodland key habitats; authorities; forest certification; survey; Hållbart skogsbruk; demografi; enskilda skogsägare; hållbarhet; policy; artskydd; Sveriges miljömål; skyddade områden; nyckelbiotoper; myndigheter; skogsbrukscertifiering; enkätundersökning;

    Sammanfattning : This study intends to investigate how different demographic groups among individual forest owners in Sweden view issues related to sustainable forestry. The study also intends to investigate what different individual forest owners perceive as positive/negative aspects in terms of species protection and policy changes. LÄS MER