Sökning: "Emil Tilly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Tilly.

  1. 1. ”Välkomna men kom ihåg att detta är olagligt” - En studie av tre husockupationer i Lund 1969

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Emil Rylander; [2015]
    Nyckelord :Husockupationer; husockupation; 60-tals radikaliseringen; konfliktrepertoar; Lund; 1969; Västra Mårtensgatan; Kiliansgatan; Råbygatan; Charles Tilly; Sidney Tarrow; History and Archaeology;

    Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats som behandlar 3 husockupationer i Lund 1969. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur husockupationer i Sverige uppkom, genom att undersöka de första ockupationerna som skedde. LÄS MER