Sökning: "Emil Wallin Angelöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Wallin Angelöf.

  1. 1. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
    Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

    Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER