Sökning: "Emilié Kuivaniemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilié Kuivaniemi.

  1. 1. Den interna styrningen i kreditinstitut : Påverkan av EBA:s nya riktlinjer (GL 44)

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

    Författare :Emilié Kuivaniemi; [2013]
    Nyckelord :GL 44; kreditinstitut; bank; EBA; CEBS; FFFS 2005:1; ledningsorgan; intern styrning; intern kontroll; kontrollorgan; oberoende kontrollorgan; riskhantering; riskkontroll; compliance; regelefterlevnad; interna riktlinjer; internrevision; uppdragsavtal; ousourcing; informationssystem; transparens; insyn;

    Sammanfattning : Efter finanskrisen år 2008 började kvalitén av den interna styrningen i kreditinstitut att ifrågasättas mer än under tidigare år. Banker gick i konkurs och intressenters förtroende för kreditinstitut sjönk. LÄS MER