Sökning: "Emilia Antonsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emilia Antonsson.

 1. 1. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 2. 2. Bilden av kreativitet : En studie om högstadieelevers syn på kreativitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emilia Antonsson; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; bildämnet; högstadiet; gestaltning; diskursanalys; bildsemiotik;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om att ta reda på hur elever i årskurs nio anser vad kreativitet kanvara. Hur gestaltar elever kreativitetsbegreppet i ett bokomslag? Vad berättar elevers bilder ochtexter om kreativitetsbegreppet via bildsemiotisk analys och diskursanalys? Dessa frågeställningarhar besvarats av tre elever utifrån en uppgift som jag skapat som handlade om att skapa ettbokomslag till en bok som skulle handla om kreativitet. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera med patienter i livets slutskede : Vårdpersonalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kersti Antonsson; Emilia Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; livets slutskede; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person drabbas av en obotlig sjukdom sätts palliativ vård in som en åtgärd för att lindra lidande och upprätthålla livskvalitet. Den palliativa vårdens sena fas benämns som vård i livets slutskede. Vid vård i livets slutskede är en god kommunikation viktigt för att minska lidandet för den döende patienten. LÄS MER