Sökning: "Emilia Beijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Beijer.

  1. 1. "Skapandet av förväntningar på oss kvinnor som ingen kan leva upp till" : En receptionsanalys om hur Hennes & Mauritzs (H&M) val av kvinnliga modeller uppfattas/tolkas av män respektive kvinnor i kampanjen "Summer starts now".

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Emilia Beijer; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en receptionsanalys få fram individers tolkningar och uppfattningar kring hur en reklamkampanj är utformad. I denna studie har jag undersökt med hjälp av två fokusgrupper hur en reklamkampanj upprätthåller förväntningar på samhället, hur vi ska vara och agera som individer. LÄS MER