Sökning: "Emilia Ernstsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Ernstsson.

  1. 1. Flickors idrottande i Tanzania

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Emilia Ernstsson; [2019]
    Nyckelord :girls; sports; self-esteem; empowerment; social constructivism;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för flickors relation till idrott i Moshi, Tanzania. Jag ville veta mer om hur en verksamhet arbetar för flickors möjligheter att utöva idrott. LÄS MER