Sökning: "Emilia Henriksen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Henriksen.

  1. 1. Rättesnöre eller sammelsurium? : En kvalitativ fallstudie vid Landstinget i Värmland om mellanchefers roll i att förankra den övergripande verksamhetsplanen

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Emilia Henriksen; [2013]
    Nyckelord :Middle managers; communicative leadership; overall business plan; organizational communication; Mellanchefer; kommunikativt ledarskap; övergripande verksamhetsplan; organisationskommunikation;

    Sammanfattning : Abstract It is valuable in large organization with multiple hierarchical levels that the general goals are communicated at all levels of the organization. Organizations usually have an overall business plan, which should serve as a guide and indicate the organization’s direction. LÄS MER