Sökning: "Emilia Kottorp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Kottorp.

  1. 1. ”Får jag (bygg)lov?” : En observationsstudie om bemötande av kvinnor och män bland medarbetare på en bygglovsavdelning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Emilia Kottorp; Johanna Skoglund; [2018]
    Nyckelord :building industry; customer treatment; gener; gender equality; non-verbal communication; social constructionism; verbal communication; bemötande; byggindustrin; genus; icke-verbal kommunikation; kundbemötande; socialkonstruktionism; verbal kommunikation;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka bemötandet av kunder på en kommunal bygglovsavdelning, ur ett genusperspektiv. Genom icke-deltagande observationer av den icke-verbala samt verbala kommunikationen analyserades bemötandet. LÄS MER