Sökning: "Emilia Mörse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Mörse.

  1. 1. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
    Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER