Sökning: "Emilia Malmelöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Malmelöv.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvård : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Christofer Nilsson; Emilia Malmelöv; [2021]
    Nyckelord :Omvårdnad; Slutenvård; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse; Kvalitativ.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av vård i livets slut är stort. Där har sjuksköterskor en stor och viktig roll för att stödja patienten och anhöriga. Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar i omvårdnadsarbetet och är även arbetsledare och samordnare mellan de olika professionerna. LÄS MER