Sökning: "Emilia Stridsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Stridsberg.

  1. 1. Alla talar om klimatet men ingen gör något : En kritisk diskursanalys över två amerikanska dagstidningars framställning av klimatförändringarna

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

    Författare :Astrid Berne; Emilia Stridsberg; [2018]
    Nyckelord :Klimatförändringarna; global uppvärmning; dagstidningar; kritisk diskursanalys; Fairclough.;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera och analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta har gjorts genom att studera hur tidningarna skriver om orsaker och konsekvenser av klimatförändringarna samt vem eller vad som bör ta ansvar för detta. LÄS MER