Sökning: "Emilia Svenmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Svenmyr.

  1. 1. Kritik i arbetet - varför så negativt? : En socialpsykologisk studie om kritikens betydelse för sociala relationer i ett lärarlag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Emilia Svenmyr; Jonas Sjölund; [2012]
    Nyckelord :Critique; social relations; influence; social bonds; well-being; communication; Kritik; sociala relationer; påverkan; sociala band; kommunikation; välbefinnande;

    Sammanfattning : Kritik är ett begrepp som inte har fått lika stort utrymme som feedback i forskning om sociala relationer. Den här studien visar på dess betydelse för relationer mellan lärare på en gymnasieskola. LÄS MER