Sökning: "Emilia Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Emilia Svensson.

 1. 1. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar kring konflikt  och konflikthantering vid på- och avklädningssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Billing Adolfsson; Emilia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; konflikt; konflikthantering; pedagogers uppfattning; samspel och strategier;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa forskningsstudie utgår vi från att se hur yrkesverksamma pedagogers uppfattningar, kännedom och tankar kring konflikt och konflikthantering mellan dem och barn vid på- och avklädningssituationer tolkas.  Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma pedagoger på två olika förskolor i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Reggio Emilia - Huvudinspirationen försvenska förskolor? : En fenomenografisk intervjustudie om fenomenet Reggio Emiliainspirerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anneli Andersson; Lillian Svensson; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; kunskapskultur; praktikgemenskap; Reggio Emilia inspirerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om fenomenet ReggioEmilia inspirerat arbetssätt med utgångspunkt i semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sjuolika pedagoger som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Innanför akutmottagningens dörrar : En kvalitativ studie om vad som får sjuksköterskor att fortsätta arbeta under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emilia Fridholm; Rebecka Svensson; [2021]
  Nyckelord :Community; occupational group culture; identity; motivation; driving forces; crisis situation; confirmation; Gemenskap; yrkesgruppskultur; identitet; motivation; drivkraft; krissituation; bekräftelse;

  Sammanfattning : Fallstudien undersöker vad som får sjuksköterskor på akutmottagningen i Kalmar att fortsätta arbeta under den rådande covid-19 pandemin. Studien utgår från en induktiv ansats för att skapa en förståelse för det som undersökts. För att samla in empirisk data som grund för studien har fem kvalitativa intervjuer genomförts och tolkats. LÄS MER

 5. 5. Osynliga offer - En kvalitativ studie av normers påverkan på tillgången till rättsväsende och stöd för manliga offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Malin Polla; [2021]
  Nyckelord :Gap problem; Maskulinitet; Normer; Offerskap; Våld i nära relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence has been described as a public health problem in Sweden and has recently been given attention by the media due to an increase of domestic violence during the Covid-19 pandemic. Discussions about intimate partner violence, both in media and science, have mostly centred around female exposure to such violence, leaving little room for discussions about male victimization. LÄS MER