Sökning: "Emilia Vermelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Vermelin.

  1. 1. UTMANINGEN ATT ÄTA NÅGON En diskursanalys av karnism, speciesism och “subjektifiering” i tv-serien Köttets Lustar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Emilia Vermelin; [2019-10-10]
    Nyckelord :Karnism; speciesism; diskursanalys; poststrukturalism; köttindustri;

    Sammanfattning : This thesis will examine how human language is used to, consciously and unconsciously, legitimize exploitation of nonhuman animals in the meat industry. I will examine how these functions, including carnist ideology, work to maintain the social institution within the meat industry. LÄS MER