Sökning: "Emilia Watz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Watz.

  1. 1. "Varför har du gått vilse i en värld där jag inte släpps in?” : – En kvalitativ studie om barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Emma Andersson; Emilia Watz; [2017]
    Nyckelord :självbiografi; barn; föräldrar med psykisk ohälsa; erfarenheter;

    Sammanfattning : Att vara barn till en förälder med psykisk ohälsa kan föranleda svårigheter och problematik. Denna studie syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter barn till föräldrar med psykisk ohälsa har av sin uppväxt och barndom. LÄS MER