Sökning: "Emilia Wibron Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Wibron Westerlund.

  1. 1. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Emilia Wibron Westerlund; [2019-04-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER