Sökning: "Emilie Åberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilie Åberg.

  1. 1. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Emilie Åberg; [2018]
    Nyckelord :distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

    Sammanfattning : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. LÄS MER