Sökning: "Emilio Pizarro Muñoz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilio Pizarro Muñoz.

  1. 1. Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sammy Nemer; Emilio Pizarro Muñoz; [2021]
    Nyckelord :hälsa; idrott och hälsa; idrottsundervisning; kunskapsöversikt; lärare; pedagogik;

    Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. LÄS MER