Sökning: "Emilsson Mathilda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilsson Mathilda.

  1. 1. "Det för alla jag är där, oavsett" : En intervjustudie med ideellt aktiva ledares upplevelser angående rollhantering inom bandy

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jelena Ljubisavljevic; Emilsson Mathilda; [2021]
    Nyckelord :bandy; föräldraengagemang; rollhantering;

    Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet mellan föräldrarollen och ledarrollen. LÄS MER