Sökning: "Emily Brookes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Brookes.

  1. 1. Ensamkommande barn: En diskursanalys av den retoriska utvecklingen i USA

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Emily Brookes; [2021-09-02]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka åtta kommittémöten i den amerikanska kongressens representanthus för att se hur retoriken ser ut kring ensamkommande barn för åren 2015–2019. Specifikt innebär detta att med hjälp av en poststrukturalistisk utgångspunkt hitta de retoriska strategier och sanningsregimer som tillsammans konstruerar förståelsen av ensamkommande barns identitet. LÄS MER