Sökning: "Emily Grafström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Grafström.

  1. 1. Vägen till framgång : En studie om festivaler i Stockholm

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lisa Bergström; Emily Grafström; [2011]
    Nyckelord :Events; Festivals; Stockholm Pride Festival; Stockholm Water Festival; Qualitative study; Evenemang; Festivaler; Stockholm Pride; Stockholm Vattenfestival; Kvalitativ studie.;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how events can be successful and stay competitive.Festivals are a big part of the event world and it can be difficult to understand why certainfestivals are successful and others not. In this paper we have conducted a comparison betweentwo major festivals in Stockholm. LÄS MER