Sökning: "Emily Stolt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Stolt.

  1. 1. ATT VARA FÖRÄLDER OCH LEVA MED CANCER : En kvalitativ litteraturstudie utifrån fem kvinnors egna upplevelser.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Emily Stolt; Tea Andersson; [2019]
    Nyckelord :Cancer; Föräldrar; Självbiografi; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som drabbats av en cancerdiagnos befinner sig i en sårbar situation där oro över framtiden och rädslan över hur deras barn skulle klara sig utan dem som förälder är stor. Dessa föräldrar ansåg att föräldrarollen är den viktigaste rollen att bibehålla, patientrollen kommer i andra hand. LÄS MER