Sökning: "Emily Tsai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Tsai.

  1. 1. Utveckling av intelligens för en robotplattform AIDA

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Danny Tran; Bo Valdemar Norgren; Hugo Winbladh; Emily Tsai; Jim Magnusson; Ebba Kallström; Fredrik Tegnell; [2022]
    Nyckelord :AI; Artificial intelligence; Machine learning; Object recognition; Object tracking; Speech recognition; Convolutional neural networks; Deep learning; Hyperparameters; Inverse kinematics; Image classification; Optimization; AI; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Objektigenkänning; Objektspårning; Taligenkänning; Neurala faltningsnätverk; Djupinlärning; Hyperparametrar; Inverskinematik; Bildklassificering; Optimering;

    Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklingsarbetet och resultatet från utvecklingen av en robotplattform vid namn AIDA (AI Design Assistant), som utvecklades åt Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen består av en robotarm som utgörs av sex stycken servomotorer, som är anslutna till en enkortsdator. LÄS MER