Sökning: "Emily Vollertzen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Vollertzen.

  1. 1. Vi var här först, gå! : En vetenskaplig essä om hur barn på fritidshemmet kan ingå i destruktiva grupperingar, och hur vi pedagoger kan stötta dem i att ingå i större sammanhang med andra klasskamrater.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Emily Vollertzen; [2017]
    Nyckelord :After-school centers; security; friends; groups; norms; values; communities of practice; children; Fritidshem; trygghet; vänner; grupperingar; normer; värden; praktikgemenskaper; barn;

    Sammanfattning : This study takes its starting point in a person experience where I had a difficult time dealing with a group of students who had come together in a formation when they spent time away from their classmates during the first weeks of having after-school activities. The other children later felt excluded by the group that had then taken form. LÄS MER