Sökning: "Emily Z Ager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emily Z Ager.

  1. 1. Sexualitet, självbild och kropp : En kvalitativ metasyntes om hur kvinnor förhåller sig till det heteronormativa samhällets förväntningar

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

    Författare :Emily Z Ager; Emma Helsing; [2018]
    Nyckelord :Norms of society; women; sexuality; self-image; body; gender equality; midwives; Samhällsnormer; kvinnor; sexualitet; självbild; kropp; jämställdhet; barnmorskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är viktigt i en människas liv. I samhället finns normer och förväntningar som vi alla förväntas anpassa oss till, dessa kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan. LÄS MER