Sökning: "Emina Sikiric"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emina Sikiric.

  1. 1. Bilden av drottning Kristina : En kvalitativ läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv av historieläroböcker för gymnasiet mellan 1906–2018

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

    Författare :Emina Sikiric; [2019]
    Nyckelord :drottning Kristina; genus; genusperspektiv; historia; läromedel;

    Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks drottning Kristina i tio historieläroböcker mellan 1907–2018 utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur drottning Kristina framställs samt huruvida bilden av henne har förändrats eller bibehållits i läromedlen. LÄS MER