Sökning: "Emir Catovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emir Catovic.

  1. 1. A right to hate : A comparative study on the approach to hate speech in the United States and Sweden

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Emir Catovic; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER