Sökning: "Emissioner"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet Emissioner.

 1. 1. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö : Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Löwdell; Lennart Lorke; [2018]
  Nyckelord :Rökgasrening; biokraftvärmeverk; biobränsle; bränsleberäkning; rökgasberäkning; Landskrona kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. LÄS MER

 3. 3. Mätfel vid fuktmätning i emissionsskadad betong

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangyalay Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Moisture damage; moisture measurements; concrete; alkaline hydrolysis; emissions; plasticizers; damage investigations; floor adhesives; degradation products; indicators; Fuktskada; fuktmätning; betong; alkalisk hydrolys; emissioner; mjukgörare; skadeutredningar; golvlim; nedbrytningsprodukter; indikatorämnen;

  Sammanfattning : När människors hälsobesvär misstänks vara byggnadsrelaterat är det viktigt att klarlägga källan till problemet. Fukt kan vid högre nivåer ge upphov till mikrobiella eller kemiska reaktioner som orsakar emissioner från byggnadsmaterial som kan ha negativa hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Minoritetsskydd gentemot en majoritetsägande styrelse på oreglerade marknader : Sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Adrian Zuta; Erik Olsson Lidman; [2018]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; minoritetsägarskydd; oreglerade marknader; självreglering; notering; svensk kod för bolagsstyrning; noteringsavtal; aktieägaravtal; riktade emissioner;

  Sammanfattning : På reglerade marknader föreligger ofta ett omfattande skydd för investerare och andra minoriteter som ämnar att tillföra riskkapital till ett aktiebolag med förhoppning om en framtida avkastning. Detta ger upphov till frågeställningen om huruvida en identisk investering kan anses vara skyddad från ohederliga ageranden på oreglerade marknader. LÄS MER

 5. 5. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun : Ett beslutsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommunala avloppsreningsverk renas det inkommande avloppsvattnet för att förhindra övergödning och andra olägenheter i våra vattendrag. Reningsprocessen i konventionella avloppsreningsverk består av tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. LÄS MER