Sökning: "Emma Öhling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Öhling.

  1. 1. Jens är het och Anja kämpar : En jämförelse av genusrepresentationen i SVT:s Sportspegeln och Lilla sportspegeln

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Nina Forsyth Rosin; Emma Öhling; [2012]
    Nyckelord :children; gender; sex; sport; sports media; SVT; TV sports;

    Sammanfattning : This report is an analysis of the gender representation in Swedish sports media, a comparison between sport in public service television for adults and children. The study explores the differences between the number of male and female sports in the matter of air time and also the number of male and female appearances in the TV shows. LÄS MER