Sökning: "Emma Ahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Ahl.

  1. 1. Vilken roll spelar chefer på mellannivå i en omorganisation : En fallstudie av Teliasonera

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Matilda Engström; Emma Ahl; [2007]
    Nyckelord :Ledarskap; mellanchefer; omorganisation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER