Sökning: "Emma Albertsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Albertsson.

 1. 1. Det fygitala intåget : En kvalitativ studie om hur olika företag i klädbranschen kan implementera fygital i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Albertsson; Fanny Wallin; Mikaela Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Physical channels; digital channels; phygital; experience world; marketing perspective; sales perspective; Fysiska kanaler; digitala kanaler; fygital; upplevelsevärlden; marknadsföringsperspektiv; försäljningsperspektiv;

  Sammanfattning : Examensarbete, Programmet för Inredning- och butikskommunikation, Ekonomihögskolan Kalmar, Linnéuniveristetet. 2FE77E. VT19. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av administrativa processer ­‐ En fallstudie av administrativa processer på ett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Albertsson Hohlfält; Josefine Larsson; [2015-07-09]
  Nyckelord :Process; Lean; Kundvärde; Effektivisering; Processanalys; Värdeflödeskartläggning;

  Sammanfattning : Detliggerstorpresspådagensföretagdåglobaliseringenökatvilketresulteratihögrekonkurrens.Dethardärförblivitviktigtförföretagenattintebaragörarättsakerutanattgörasakerrättförattkunnakonkurrera.Syftetmedstudienärattundersökahurenorganisationkanarbetamedeffektiviseringavadministrativaprocesser. LÄS MER

 3. 3. Undervisning för nyanlända elever : Förberedelseklassen som instrument för språkinlärning och integrering på nationell- och skolnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robin Albertsson; Emma Ersblad; [2015]
  Nyckelord :newcomer programs; newly arrived students; language learning; national regulatory documents; integration; förberedelseklass; nyanlända elever; språkinlärning; nationella styrdokument; integrering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förberedelseklassen som instrument för språkinlärning i det svenska språket samt integrering i samhället för nyanlända elever. Studien syftar till att undersöka detta utifrån lärarnas perspektiv samt nationella styrdokument för att möjliggöra en jämförelse i deras syn på utbildning för nyanlända elever. LÄS MER