Sökning: "Emma Alcén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Alcén.

  1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
    Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

    Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER