Sökning: "Emma Alenbrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Alenbrand.

  1. 1. Låt barnen ta plats : Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Emma Alenbrand; Emma Bodin; [2018]
    Nyckelord :Barnkonsekvensanalys; barnkonventionen; barnperspektiv; barns delaktighet;

    Sammanfattning : En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i planeringsprocessen är barn. LÄS MER