Sökning: "Emma Arnsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Arnsten.

  1. 1. Användbarheten av Tekla i Betongkonstruktioner : En jämförelsestudie mellan två modelleringsprogram

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Emma Arnsten; Ellen Öhman; [2015]
    Nyckelord :Tekla Structures; Autodesk Revit; 3D-modellering; detaljritning; grundplan; armeringsritningar; armeringsförteckning; platsgjuten betongkonstruktion;

    Sammanfattning : This thesis has examined the Tekla Structures modeling software and answered the question of whether it could act as a suitable modeling program for the design department at Bjerking AB in Uppsala. The method used in this work is a case study of a previous project with existing basis to work form. LÄS MER