Sökning: "Emma Berghman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Berghman.

  1. 1. Jag måste ju bete mig som en kille

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Emma Berghman; Siri Björkgren; [2018]
    Nyckelord :Genus; sociala medier; socialt arbete; ungdomar; våld i nära relation;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa området våld i ungas nära relationer, med fokus på det digitala våldet, och därav bidra med kunskap till det sociala arbetet med unga. Detta gör vi genom att undersöka unga personers uppfattningar om våld i nära relation, genus och sociala medier. LÄS MER