Sökning: "Emma Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Emma Bergström.

 1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
  Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

  Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av genus i förskolans barnböcker : En kvalitativ textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Brännlund; Johanna Bergström; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; barnböcker; normer; förskollärare; förskola; läroplan; makt.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningar av genus i barnböcker som används i förskolans undervisning. Metoden som användes var att tillfråga 37 förskolor i en medelstor svensk kommun vilka böcker de använder sig av i sin undervisning för att sedan analysera dessa ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att ha ett barn med diabetes mellitus typ 1 : Föräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Bergström; Stefani Hanna Antoon; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Familjefokuserad omvårdnad; Föräldrars roll; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Högpresterande elever - Lärares syn på didaktiska val, utmaningar och möjligheter för dessa elever inom läs- och skrivutvecklingen i F-3.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Camilla Camilla Bergström; Emma Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; inlärning; förmåga; svenskundervisning begåvning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen i hur högpresterande elever stöttas och utmanas av lärare i ordinarie undervisning i F-3 inom läs- och skrivutvecklingen. Studien fokuserade på vilka utmaningar och möjligheter verksamma lärare upplever att det finns i stöttningen. LÄS MER

 5. 5. Finns det utrymme för barns delaktighet? : En kvantitativ vinjettstudie om barns delaktighet i utredningsärenden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Bergström; Victoria Lindman Eskilsson; [2019]
  Nyckelord :Childrens participation; social service; child protection agency; UN Convention on the rights of the child and child view.; Barns delaktighet; socialtjänst; FN:s konvention om barns rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how organizational and child-related factors, as well as the general approach, affect the child's participation and the extent to which children are involved in the child protection agency child care investigations. Based on the following questions, the study investigated to which extent, and in which way, children are involved in investigations: 1. LÄS MER