Sökning: "Emma Bloom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Bloom.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Ett läromedel – flera möjligheter? : En analys av ett läromedel i svenska på lågstadiet utifrån Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :Bloom’s revised taxonomy; teaching material analysis; cognitive perspective; the knowledge dimension; the cognitive process dimension; teaching material; oral activities; primary school; Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys; kognitivt perspektiv; kunskapsdimensioner; kognitiva processer; läromedel; muntliga aktiviteter; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar muntliga aktiviteter i elevböckerna och lärarhandledningarna tillhörande läromedlet ABC-klubben. Läromedlet analyseras utifrån ett kognitivt perspektiv med hjälp av Blooms reviderade taxonomi, vilket även utgör studiens teoretiska referensram. LÄS MER

 3. 3. If the company is good, people need to know it : En studie om marknadskommunikationens påverkan på arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Bloom; Emma Filipsson; Joakim Ahlmén; [2017]
  Nyckelord :arbetsgivarvarumärke; marknadskommunikation; associationer; attraktionskraft; potentiella arbetstagare;

  Sammanfattning : Titel: Om företaget är bra, behöver folk få veta om det   Författare: Emma Filipsson, Joakim Ahlmén och Oskar Bloom   Handledare: Dan Halvarsson   Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp   Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, marknadskommunikation, associationer, attraktionskraft, potentiella arbetstagare.   Bakgrund: Bilden av ett arbetsgivarvarumärke ger ett resultat om vilken attraktionskraft en arbetsgivare har. LÄS MER

 4. 4. "Jag är en mental naturkatastrof" : - En litteraturstudie om att uppleva schizofrena symtom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Emma Midander; Mathilda Bloom- Sandebäck; [2009]
  Nyckelord :Hjälplöshet; overklighet; schizofreni; skam; skuld; skydd; symtom; trygghet; undergivenhet; upplevelse; biografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni förekommer i hela världen, i alla kulturer och bland alla folkslag.Cirka en procent av alla människor lider av schizofreni. Sjukdomen är ofta förenad med olikaproblem så som ekonomi, sociala relationer och jobb.Syftet: Syftet med studien var att beskriva hur personer som lider av schizofreni upplever sinasymtom. LÄS MER