Sökning: "Emma Bodin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Bodin.

 1. 1. Strategic Thinking: A Practical Perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bodin; Kristen Comer; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur jobbigt är det att jobba tillsammans? En kvantitativ undersökning av effekten av att medvetandegöra group efficacy hos arbetsteam i teknologibranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isa Henriksson; Emma Bodin; [2018]
  Nyckelord :Team roles; team work; group efficacy; awareness; survey; technology; efficiency; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the ever-evolving field of technology, teamwork is as important than ever to stay ahead of the competition. The need for new and fast ways to increase team efficiency is growing within the technology sector. LÄS MER

 3. 3. Låt barnen ta plats : Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Alenbrand; Emma Bodin; [2018]
  Nyckelord :Barnkonsekvensanalys; barnkonventionen; barnperspektiv; barns delaktighet;

  Sammanfattning : En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i planeringsprocessen är barn. LÄS MER