Sökning: "Emma Bonnevier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Bonnevier.

  1. 1. European Market Infrastructure Regulation : En institutionell analys av implementeringsproblematiken och dess kostnader

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Emma Bonnevier; Lowisa Nyman; [2015]
    Nyckelord :EMIR; transaction!costs; implementation problems; EMIR; transaktionskostnader; implementeringsproblematik;

    Sammanfattning : Bakgrund: Med grund i finanskrisen år 2008, infördes förordningen European Market Infrastructure Regulation, EMIR, för att öka transparensen och minska motpartsrisken på den europeiska derivatmarkanden. Marknaden påvisar att implementeringen av regelverket har varit problematiskt då regelverket anses vara otydligt formulerat. LÄS MER